See English Version

کارگاه بین المللی نوروفیدبک همزمان با کنفرانس برگزار می شود.


کارگاه بین المللی نوروفیدبک، به عنوان بخش جانبی نخستین کنفرانس بین المللی تازه های پژوهش در علوم روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و علوم اجتماعی  در کشور آذربایجان، باکو برگزار خواهد شد. هدف از این کارگاه ارائه روشهای نوین درمانی در روان شناسی برای مخاطبان است. که با مشارکت آکادمی بین المللی علوم گرجستان و دانشگاه های آذربایجان و موسسه پرتو دانش در روزهای 8 و 9 آبان برگزار خواهد شد.