See English Version

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

 

 

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های روانشناسی  ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در روانشناسی  ، علوم تربیتی، علوم اجتماعی

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

 آموزش و پرورش ،شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه های روانشناسی  ، علوم تربیتی ، آموزشی  و علوم اجتماعی

كليه شركت­ ها و موسسات آموزشی و روانشناسی و تربیتی 

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار درروانشناسی  ، علوم  تربیتی ، آموزشی و پرورشی  و علوم اجتماعی